Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví

 

  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
  • MZd doporučuje, co nejvíce je to v praxi možné, dodržovat skupinovou izolaci, event. sociální distance.
  • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)4 a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd.
  • Opakovaná edukace.
  • S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě/žák/student nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19.
  • Při realizaci konkrétních protidepidemických opatření má kompetence jak škola či školské zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):

              Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
              Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.