Platby

Oznámení zákonným zástupcům dětí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2024/2025.

Město Příbram – zřizovatel Mateřské školy Kličkova vila stanovilo usnesením rady města č. O426/2024 výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2024/2025 na 600,- Kč za měsíc. Splatnost úplaty je vždy do 15. dne v měsíci. 

Osvobození od úplaty: 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce: 

  1. dítěte, které dovrší 6 let do 31. 8. příslušného školního roku 
  2. který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  3. kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě 
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

Příslušná částka Vám bude pravidelně stržena z Vašeho bankovního účtu inkasem na účet

Mateřské školy Kličkova vila:

43-7667130227/0100