Rozpočet

Rozpočet 2018

           
Rozpočet 2018 – náklady      Rozpočet 2018 – výnosy
Mateřská škola ( v Kč)     Mateřská škola ( v Kč)
Kličkova vila Ondrákova 280     Kličkova vila  
N Á K L A D Y       V Ý N O S Y  
Č.účtu/ukazatel Rozpočet     Č.účtu/ukazatel Rozpočet
  schválený       schválený
501 spotřeba – materiál 366 000,00     601 výnosy za vl.výrobky 260 000,00
502 spotřeba – el. energie 57 000,00     602 výnosy z prodeje služ 110 000,00
502 spotřeba – plyn 140 000,00     603 výnosy z pronájmu  
502 spotřeba – voda 13 000,00     604 výnosy z prod.zboží  
502 spotřeba – teplo, TUV       641 sml.pokuty a úroky  
503 spotř. ost.neskl. ….       642 ost. pokuty a penále  
504 prodané zboží       643 výn. z odep. pohl  
511 opr. a údržba  80 000,00     644 výnosy z prod. mat.  
512 cestovné 6 000,00     645 výn. z prodeje DNM  
513 náklady na repre 1 000,00     646 výn. z prodeje DHM  
518 ostatní služby 200 000,00     648 čerpání fondů 20 000,00
521 – mzdové náklady 1 900 000,00     649 jiné ost. výnosy  
524-528 ost. nákl. na zam. 684 000,00     662 úroky  
531,532,538,591,595 daně       663 kursové zisky  
541 smluvní pokuty …       665 výnosy z dl. fin. …  
542 ost. pokuty a penále       669 ost.fin.výnosy  
543 dary       vlastní výnosy celkem 390 000,00
547 manka a škody       671 transfery stát.rozpočet  
549 jiné ost. náklady       672 transfery – MÚ provoz  
551 odpisy dlouh.maj. 23 469,00             transfery – MÚ účelové  
552,553 zůst.cena prod.m               transfery – kraj 2 584 000,00
554 prodané poz.       transfery státních fondů  
555 tvorba zák. rezerv       transfery Úřad práce  
556 tvorba zák.opr. …               transfery – ostatní  
557 odpis pohledávky       transfery celkem 2 584 000,00
558 náklady z DDM 50 000,00     výnosy celkem 2 974 000,00
562 úroky       hospodářský výsledek -546 469,00
563 kurzové rozdíly          
569 ostatní fin. náklady          
náklady celkem 3 520 469,00