Dotazníky

Výsledek aktuálního dotazníkového šetření z konce školního roku 2018/2019:

 

Dotazník pro rodiče

Školní rok 2018-2019

 

 

 1. Chodí Vaše dítě do MŠ:

velmi rádo      13              rádo      23           nerado              1             nevím

 

 1. O aktivitách a dění ve školce s Vámi Vaše dítě hovoří:

každý den           25                           občas                    11           vůbec ne 1

 

 1. Myslíte, že jste dostatečně informováni o tom, co se ve školce děje?

dostatečně          37                       nedostatečně                          

                  

Jaké navrhujete zlepšení informovanosti?

 

– Vše uvádět na webové stránky

– Bylo by dobré, kdyby na webových stránkách byla také informace ohledně odpoledních aktivit, které se v určitém týdnu konají – Vzhledem k tomu, že paní učitelky, které danou odpolední aktivitu vedou nemají všechny přístup k webovým stránkám, a z logistických důvodů se o konání kroužku někdy rozhodují samy, není dobře realizovatelné uvádět konání odpoledních aktivit na webové stránky dostatečně dopředu. Většinou ale dostatečně dopředu je vyvěšená informace na dveřích do haly MŠ, pouze výjimečně visí tato informace až v den konání.

– Zaslání e-mailu o akci které bude pár dnů dopředu by bylo fajn – Tento krok neplánujeme, akce jsou vyvěšené na webových stránkách dostatečně dopředu, když si každou neděli zkontrolujete webové stránky www.klickovavila.cz, nic Vám neuteče, a pokud se výjimečně konají tzv. „hurá akce“, které jsou například naplánované ze dne na den, ty jsou pak vyvěšeny na dveřích do haly, tedy na očích, a jedná se o akce v MŠ, bez nutnosti účasti rodičů, nebo bez nutnosti přinést batoh, a podobně.

Vesměs jste ale odpovídali, že informace jsou naprosto dostačující.

 

 1. Sledujete webové stránky MŠ?

pravidelně        11                občas         25         nezajímají mne          1            nemám internet 

 

 1. Sledujete nástěnky v chodbě MŠ?

Pravidelně                30               občas              5                      vůbec ne  1

 

 1. Máte dostatek možností komunikace s třídními učitelkami?

Ano                  36                           ne               1                         nepotřebuji komunikovat

 

Uvítali byste individuální konzultace o Vašem dítěti s třídní učitelkou?    

Vesměs jste odpovídali, že individuální konzultace nepotřebujete, nebo je již využíváte například při odchodech dětí nebo po příchodu dítěte do třídy. Kdykoli je samozřejmě možnost oslovit paní učitelku, a domluvit si s ní schůzku v konkrétní termín, který bude oběma vyhovovat. Ze schůzky také může/nemusí být zhotoven zápis, na Vaši žádost.

 

 1. Máte dostatek možností komunikace s vedením?

Ano                  35                           ne          1                             nepotřebuji komunikovat 2

 

Pokud ne, co navrhujete? – bez připomínek

 

 1. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním učitelek v MŠ?

Maximálně       33                částečně            4             vůbec 

 

 1. Připadá vám atmosféra v MŠ přátelská?

Ano                     37               částečně                         vůbec 

 

 1. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním dalších pracovníků školy?

Maximálně            34           částečně      1                   vůbec

Dvakrát se objevila odpověď, že netušíte, co odpovědět, protože s nimi nepřicházíte do kontaktu.

 

 1. Jak byste označili vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě?

Vřelý     15           vstřícný      11           kamarádský     16          odměřený                 nepřátelský  

 

řekl/a bych to jinak: Dalšími odpověďmi bylo „Se vzájemným respektem“ a „Záleží na učitelce“

 

 1. Jak se staví třídní učitelky k potřebám Vás, rodičů?

vstřícně                36           laxně                                   odmítavě

Jednou odpovědí bylo ještě „neutrálně“

 

 1. Získává podle Vás Vaše dítě dostatečné množství vědomostí a dovedností?

žádné        1         minimální                dostatečné        17          maximální 18

 Jednou jste odpověděli „Ještě je brzy“

 

 1. Zajímáte se o výchovu a vzdělávání ve školce? Máte k ní připomínky?

ano                 35                      ne           2                  nezajímá mne to

 

PŘIPOMÍNKY

U Menších dětí méně přísnosti

Nesouhlasím s domácími úkoly (probíhaly minulý rok, momentálně v pořádku)

– Možnost vystavovat si, co děti postaví z kostiček na výstavku, syn byl dost smutný, že si už nemůže nic vystavit. –  V malé třídě stále možnost vystavování dětských staveb trvá, ovšem pouze do doby, než ostatním dětem chybí kostičky ke stavbě😊 Ve třídě Sluníček není bohužel prostor pro výstavu tak velký, ovšem děti mají vyhrazený stoleček, kde si stavby, zejména z lega, mohou vystavit do druhého dne. Předškolní děti ve třídě Sluníček občas dostanou od paní učitelky za úkol například donést obrázek, případně něco konkrétního k probíranému tématu. Je to z toho důvodu, aby se naučily zodpovědnosti a pečlivosti při přípravě, což jim pomůže k usnadnění vstupu do základní školy. Děti nejsou za nedonesené „úkoly“ nikdy negativně hodnoceny.

Zapojila bych anglický jazyk – Anglický jazyk s externí lektorkou jsme na podnět ČŠI zrušili, a nemáme v plánu se k němu vracet.

Týdenní přehledy jsou skvělé – Děkujeme, jsme rádi, že jsou pro Vás dobrou vazbou k tomu, jak s dětmi pracujeme a čemu se aktuálně věnujeme.

Uvítala bych větší zapojení kytiček do aktivit starších dětí v případech, kdy dítě takové aktivity zvládne dobře. – Předpokládáme, že se v tomto příspěvku jedná zejména o odpolední nadstandartní aktivity. Chápeme nespokojenost s omezením pouze na starší děti, ovšem z kapacitních důvodů opravdu není možné umístit více dětí, a to i přesto že mnohé z nich jsou skutečně šikovné, o činnost mají zájem a zvládly by jí. A proto jsme rozhodli, že odpolední aktivity jsou pro velké děti, do jejichž třídy Sluníček každé dítě z Kytiček postupně dojde, a o aktivitu jako takovou rozhodně nebude ochuzeno.

 

Jinak bez dalších připomínek

 

 1. Sledujete vzdělávací plán na nástěnce v MŠ

ano                34                     ne                 3                  nezajímá mne to

 

 1. Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné:

ano                    30            ani ne    2                      ne                           nedokážu posoudit 5

 

moje dítě je více (př. kreativní, otevřené, bázlivé …)

Zde se objevovaly odpovědi jako kreativní, otevřené, sebejisté – snadněji navazuje kontakt, kamarádské vůči ostatním dětem, naučilo se komunikovat s ostatními dětmi a nejvíc mě těší, že umí správně vyslovovat všechny hlásky, …

                 

 1. Jste ochotni se spolupodílet finančně, činnostně, nebo materiálně na akcích MŠ?

ano                 27                      ne        2                                   ještě nevím   7

 

Pokud ano, jak?

Většinou jste odpovídali, že jste ochotní se podílet finančně, ale i materiálně a činnostně, i když to méně. Velmi oceňujeme finanční dary od Vás, rodičů, které nám umožní dětem dopřát něco navíc, a velmi kvitujeme také, pokud přinesete nějaké hračky po Vašich dětech – ve školce se vždy upotřebí! A samozřejmě si skutečně vážíme Vaší pomoci například při brigádě, nebo pokud je potřeba něco smontovat, opravit, upéct na hostinu a podobně! Děkujeme!

 

 1. Zapojujete se rádi do aktivit školky?

Ano            27             ne        1                 nezajímá mne to                 nemám čas    8

Vesměs jste dodávali, že pokud máte čas, rádi se zapojujete.

 

 1. Domníváte se, že akcí školky (divadla, výlet, projekty) je naplánováno:

příliš mnoho                  dostatečně        32           málo           3           nevím   2

Sami náš program aktivit považujeme za velmi nabitý, mnohdy máme problém umístit divadlo nebo obdobnou akci do termínu, kde daný týden jiná akce není. Jednou připomínkou bylo „Možná více výletů“ – vzhledem k finanční i logistické náročnosti výletů mimo Příbram není příliš dobře proveditelné absolvovat více výletů.

 

Která akce byla zatím pro Vaše dítě nejatraktivnější?

Hodně jste se shodovali na Mirákulu, které proběhlo v minulých letech, líbí se vám i školy v přírodě, dále pak návštěva farmy s krmením zvířat, dopravní hřiště, návštěva policie v MŠ, Svatý Martin, spaní ve školce, návštěvy ze záchranné stanice Hrachov, divadla, ale zmínili jste například i plavecký výcvik, Vánoční besídku, průvod masek, kouzelníka, planetárium a výlety.

 

 1. Pokud Vaše dítě navštěvuje ve školce odpolední aktivity, jak je hodnotíte?

spokojenost       27                    nespokojenost                                 nezajímám se

 

 1. Strava podávaná dětem v MŠ a skladba jídelníčku je podle Vás:

pestrá       33          málo pestrá        1        nedokážu posoudit       2

 

Máte nějaké připomínky ke stravování?

Dětem chutná, přidávají si

Myslím, že dcerka je spokojená a synek ve škole už jen vzpomíná 😊

Jsem spokojená

– Děkujeme, paní kuchařka bude mít radost, snaží se vařit tak, aby dětem chutnalo a byly spokojené!

Vynechala bych jídla typu „fast food“ (špagety s kečupem, langoš) – Jídla ze sekce rychlého občerstvení jako takového u nás nenajdete, paní kuchařka vše připravuje co možná nejpřátelštěji k dětským bříškům, tzn. žádné velké množství tuku, langoše jsou vlastně jako takové vdolečky, a máme je minimálně. Špagety s kečupem děti občas mívají, a to v případech kdy se vracíme z nějaké z akcí déle na oběd, a nebo v případě, kdy paní kuchařku v době její plánované/neplánované  nepřítomnosti někdo zastupuje – protože jsou snadné na přípravu.

K pití méně sladkých sirupů, spíš vodu? – Děti mají sirup pouze k obědu, ke svačinám mají na výběr neslazený čaj a nebo mléko/bílou kávu/kakao/ovocný koktejl (záleží na jídelníčku), po celý den pak mají k dispozici čaj neslazený, nebo vodu.

Klidně finančně přispějeme na dražší suroviny – jogurty, více ovoce a zeleniny – nechybí v jídelníčku, ale třeba může být více – troufáme si říct, že ovoce a zeleniny mají k dispozici děti po celý den dostatek, můžeme se ale pokusit zpestřit jídelníček výběrem jiných druhů ovoce a zeleniny. Děti se stravují dle přísného spotřebního koše, který velmi limituje množství mléčných výrobků, proto míváme poměrně málo jogurtů, kaší a pudinků. Snažíme se ale také skladbu jídelníčku přizpůsobovat dětem a jejich chuti, protože se nám mnohdy již stalo, že určitý druh svačinky – naposledy například kaše – děti nechtějí a nechávají velké množství zbytků a mají potom hlad, ačkoli pro rodiče to vypadá jako dětská strava velmi lákavě.

 

 1. Máte nějaké připomínky k úklidu, k udržovanosti školky, zahrady?

 

V drtivé většině jste odpovídali pouze „ne“, nebo bez připomínek, úklid je naprosto v pořádku, spokojenost, vše na 1*, velmi přívětivé místo – což nás samozřejmě těší! Padl také podnět ke zopakování Dne Země, který byl super – v příštím školním roce, až budeme plánovat obdobné akce, určitě na to budeme myslet, velmi Vám tímto ještě jednou děkujeme za Vaši pomoc!!!

Více hlídat dodržování zákazu vstupu psů na zahradu – objevují se tam exkrementy – Zákaz vstupu psů, stejně jako průchod zakázán a zákaz kouření je vyvěšen na obou vstupních branách MŠ, bohužel naše práce u dětí nám opravdu neumožňuje aktivně hlídat dodržování zákazů, nicméně paní školnice před každým dopoledním pobytem dětí na zahradě zahradu důkladně prochází, sbírá kočičí exkrementy, které se tam objevují od koček ze sousedních domů, sbírá i shnilé ovoce ze stromů, případné houby, odpadky, kameny, rozbité sklo…

Jsem si vědoma toho, že je již v řešení průchod zahradou cizími lidmi několik let, a stále je zahrada průchozí. Ale kdyby bylo nějaké nové řešení, tak bych jej uvítala. – Bohužel, ani nás průchozí zahrada netěší a považujeme ji za velký problém. Poměrně nově z důvodu bezpečnosti a klidu dětí při pobytu na zahradě zamykáme spodní bránu od 8:45 do 11:45 hodin. Pokoušeli jsme se v minulosti ke spokojenosti rodičů i nás uzamykat areál MŠ a nainstalovali jsme zvonek k horní bráně určený pro zásobování a návštěvy do MŠ. Nicméně zvonek nám rozbili po prvním víkendu po instalaci. Naše školka leží v klidné a částečně i odlehlé lokalitě, kde nemůžeme zabránit vandalismu ze strany mladistvé veřejnosti v době, kdy v MŠ není provoz. Skrze ředitele obou sousedících základních škol jsme informovali rodiče i děti o zákazu procházení a vůbec vstupu na pozemek MŠ. Naše aktuální možnosti jsou prozatím vyčerpané. Pokud se ale objeví realizovatelná možnost ke zlepšení tohoto faktu, uvítáme ji a budeme usilovat o její naplnění.

 

 1. Co se Vám na školce líbí, jste spokojeni s vybavením, pomůckami, hračkami?

 

Kladně hodnotíte vesměs bohaté vybavení moderními pomůckami, rodinnou atmosféru školky, malý počet dětí, přístup zaměstnanců, možnost odpoledních aktivit, že děti chodí hodně ven, a to i v zimě například na boby na školkovou zahradu, za využívání zahrady spíše než vycházek, příjemné prostředí, úžasnou zahradu s herními prvky jako takovou, super akce, naši snahu o neustálé zlepšování ve všech oblastech, ze nepoužívání televize a interaktivních prvků k zabavení dětí. Těší nás také zmínka o skvělém vyřešení otevírání rodičům a návštěvám za pomocí videozvonku – toto zabezpečení považujeme za nejlepší možné v kontextu bezpečnosti dětí i zabezpečení budovy proti volnému pohybu lidí a s každými drobnými problémy se v tom utvrzujeme. Jsme rádi, že to vnímáte stejně a otevírání dveří tímto způsobem pro Vás není překážkou.

Chybí mi interaktivní hračky, například kouzelná tužka Albi – Rádi s dětmi pracujeme osobně za pomocí širokého vybavení didaktickými pomůckami, a necháváme jim prostor k prosociálnímu chování při spontánních hrách v kolektivu, nicméně Albi tužkami a kouzelným čtením také disponujeme, využíváme je zejména pro individuální práci dítěte.

V mnoha případech také velmi kvitujete logopedickou péči, kterou dětem poskytují všechny učitelky – logopedické asistentky.

 

 1. Co se Vám na školce nelíbí a co byste změnili: 

 

Většinou jste odpovídali, že změny nejsou třeba.

Zmínili jste ale například přístup pro kočárky, šatna – v chladném počasí na děti táhne. Málo prostorů v botníčku – v případě renovace šatny a nákupu nového nábytku vezmeme tuto připomínku v potaz, sami vnímáme, že místa v botníčku je opravdu málo. Přístup pro kočárky v současné době nemůžeme zlepšit, neboť by byl z hlediska bezpečnosti dětí na úzkém schodišti nevyhovující.

Umývárna- nevíme úplně jakou připomínku přesně k ní měl pisatel na mysli, jedinou nevýhodu, kterou my v ní vidíme, je že je mimo blízkost třídy, ovšem to vzhledem k dispozicím staré budovy nijak nemůžeme ovlivnit, a to ani do budoucna.

Že školka je průchozí. Jedna připomínka byla také že ve školce příliš topíme a málo větráme – S tímto nemůžeme souhlasit, větráme pravidelně několikrát denně obě třídy, ložnici i jídelnu, stejně tak toalety. Teplota ve třídách MŠ odpovídá vyhlášce, díky novým oknům už nemáme tak velký únik tepla, jako dříve, ovšem oproti pavilonovým školkám je u nás spíše střídmější teplota, a to zkrátka kvůli staré budově a absenci zateplení.

Občas prý paní učitelky křičí, ale jako rodič chápu, že někdy je třeba zvýšit hlas –Někdy opravdu není možné v tak velkém kolektivu aktuální hrozící nebezpečí/problém vyřešit jinak než křiknutím, aby dříve nedošlo k nějakému úrazu někoho z dětí, nebo abychom uklidnily nepříjemnou situaci. A někdy se samozřejmě i nahlas zlobíme, ačkoli všechny paní učitelky jsou lidé, ale z profesionálního hlediska dávají přednost klidnému řešení problémů například za pomocí diskuze, zopakování pravidel nebo nastínění nebezpečí, ke kterému by mohlo dojít, kdybychom nezasáhly. Děkujeme za lidské pochopení.

 

 1. Místo pro Váš vzkaz naší MŠ

 

Zůstaňte takoví, jací jste 😊

 

Děkujeme za skvělý přístup k dětem. A pochvalu si zaslouží i paní kuchařka.

 

Do školky chodí syn rád! Oblíbená je zvláště paní učitelka Šárka a Martička 😊

 

Děkujeme 😊

 

Moc Vám děkujeme za skvělý přístup k dětem!

 

Děkuji za spokojené dítě 😊

 

Jste super, zůstaňte dál. Děkujeme 😊

 

Děkujeme

 

Díky za vás 😊

 

Změnila bych umisťování dětí do tříd kytiček a sluníček pouze na základě věku. U dětí narozených ve stejném ročníku bych zohlednila i jejich intelektuální zralost. – Chápeme Vaši připomínku, ale řazení dětí do tříd dle věku je jediné spravedlivé pro všechny děti a nenapadnutelná ostatními. Zároveň intelektuální zralost není vždy úměrná sociální zralosti a té se dítě učí právě prvotními interakcemi během spontánních her s dalšími malými dětmi. Každé dítě má také  různě dlouhé adaptační období, během kterého se s ním vzájemně poznáváme. V drtivé většině případů se intelektuální i jiná výraznější zralost v porovnání s vrstevníky projeví až později než v prvních dnech navštěvování školky. Přesuny dětí v průběhu roku, byť by to bylo v prvních dvou měsících, by byly pro všechny děti spíše na škodu. Starší děti je také třeba důrazněji připravit na školu, což u malých dětí ve třídě kytiček ještě není priorita.

 

Chtěla bych vám moc poděkovat za to, jak skvěle připravujete děti do života a vždy když jsem odcházela do práce, měla jsem skvělý pocit, že dcera je v dobrých rukou. Výběr této školky bylo moje nejlepší rozhodnutí v životě! 😊 Ještě jednou děkuji!!!

 

Jsem nadmíru spokojený

 

Jsme moc spokojeni

 

Zůstaňte takoví, jací jste, „rodinní“, díky

 

Jen tak dál

 

Jsme rádi a vděční, že jsme se stali aspoň na pár let součástí této školky, je zde velmi milé a přívětivé prostředí. Zde zbývá pouze jediné, poděkovat všem za vstřícnost vůči dětem, ale i vůči nám, rodičům. Díky

 

Skvělý přístup, vstřícné paní učitelky. Děkujeme za krásný školkový čas u obou dětí.

 

Díky že jste, nebojte se jít do nových projektů.

 

Jsme spokojeni, děkujeme.

 

Se školkou jsme max. spokojeni, pouze bychom uvítali rozšíření odpoledních aktivit i pro třídu kytiček (například keramika, plavání apod.) – Velmi nás těší Vaše spokojenost. Bohužel s největší pravděpodobností budou i nadále odpolední aktivity určené primárně pro děti ze Sluníček, a to z kapacitních důvodů. Každá kytička nakonec doroste až ke sluníčku, a o aktivity v budoucnu určitě nepřijde 😊

 

Synovi se ve školce moc líbí, do školky se těší a je tam spokojen. Oceňujeme vzdělávací program a práci s dětmi. Líbí se nám vaše vlastní zahrádka a zapojení dětí do pěstitelských prací. Jsme rádi, že syn chodí do vaší školky a děkujeme za váš přístup.

 

Děkuji celému kolektivu celé školky, že mé děti vždy do školky rádi chodí a těší se, co nového se zase dozvědí. Děkuji za velkou snahu připravit starší děti do prvních tříd všemi směry… Děkuji za důslednost, řád, a především za vštěpování pravidel dětem a i rodičům.

 

I přesto, že se více přikláníme k alternativnějšímu stylu výchovy, jsem moc ráda, že dcera k vám chodí. S výběrem školky jsme si poměrně dlouhou dobu lámali hlavu. Začátek byl sice náročný, ale řekla bych, že už si to krásně sedlo. Těší mě, když vidím, jak se dcera do školky těší, jak mi nadšeně vypráví, co celý den dělala… Za to vám patří mé obrovské poděkování! Vaše školka je úžasná!! 😊 Ještě jednou velké díky.